Aktualności

Już po raz siódmy pracownicy i działacze pomocy społecznej z terenu powiatu mińskiego spotkali się, aby wspólnie świętować Dzień Pracownika Socjalnego.

W uroczystości, która odbyła się w dniu 20 listopada 2018 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim wzięli udział dyrektorzy, pracownicy i przedstawiciele: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, domów pomocy społecznej, prowadzonych przez Powiat Miński, miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, domów dziecka, domu dziennego pobytu oraz warsztatów terapii zajęciowej z terenu powiatu mińskiego. Uroczystego otwarcia uroczystości dokonał Starosta Miński Antoni Tarczyński

Podczas uroczystości wręczone zostały Dyplomy Marszałka Województwa Mazowieckiego, którymi uhonorowani zostali: Janusz Zdzieborski, Sylwester Podniesiński, Justyna Juszczak, Marianna Woźniak, Justyna Kowszun, Małgorzata Dziugieł, Agnieszka Mroczek, Katarzyna Korzeń, Beata Wąsowska, Katarzyna Kwiatkowska, Elżbieta Kowalik – Wirowska. W imieniu Marszałka wręczyli je przedstawiciele Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: Artur Pozorek, p.o. dyrektora MCPS, oraz Tomasz Osadnik, kierownik Wydziału ds. profilaktyki uzależnień.

Mińsk Maz

Artur Pozorek, p.o. dyrektora w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej podczas uroczystości Dnia Pracownika Socjalnego w Mińsku Mazowieckim

...................................................................................................................................................................................

W dniu 14 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1772/388/18 w sprawie Mazowieckiej Rady Seniorów oraz nadania jej regulaminu.

Postępujące zmiany demograficzne skutkujące wzrostem liczby najstarszych mieszkańców województwa mazowieckiego, wskazują na konieczność podejmowania działań zapewniających poprawę jakości życia osób starszych.

Kształtowanie polityki senioralnej na Mazowszu jest jednym z priorytetów Samorządu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z przyjętą misją dbałości o godne starzenie się seniorów naszego regionu i wspieranie ich samodzielności na tym etapie życia.

Problemy osób starszych oraz wspieranie i rozbudowa systemu wsparcia dedykowanego tej grupie osób, to priorytety na które należy zwracać szczególną uwagę w procesie prowadzenia i planowania wojewódzkiej polityki senioralnej.

Kluczowym zadaniem zapewniającym wysoką aktywność społeczną seniorów jest prowadzenie działań inicjujących i wspierających w zakresie upowszechnienia zasady uczestnictwa seniorów w aktywności obywatelskiej poprzez zwiększenie zaangażowania osób starszych w życie społeczności lokalnych i sprawy kraju oraz wzrost roli obywateli seniorów w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Powołanie Mazowieckiej Rady Seniorów jest kontynuacją działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki senioralnej, wzmocni pozycję mazowieckich seniorów w życiu społecznym oraz pozwoli na stworzenie warunków do realizacji potrzeb i poprawy jakości życia i realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Rada jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym Marszałka do realizacji polityki senioralnej stanowiąc kompetentne gremium skupiające przedstawicieli różnych środowisk, w tym senioralnych, współpracujących z instytucjami i organizacjami o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.

Powołanie Rady skutkować będzie włączeniem osób starszych w życie społeczne, w działania, które mają zaspokoić ich potrzeby i rozwiązać istotne problemy starszych mieszkańców Mazowsza. Istotnym zadaniem Rady będzie też podejmowanie działań, które służą zmianie obrazu starości i starzenia się.

UCHWAŁA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NR 1772/388/18

REGULAMIN MAZOWIECKIEJ RADY SENIORÓW

......................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konferencji pt. "Wolontariat jako forma towarzyszenia i wspierania seniorów" połączonej z obchodami "Międzynarodowego Dnia Wolontariusza".

Konferencja dla 120 osób odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. w Kinie Praha, ul. Jagiellońska 26 w Warszawie, w godz. 10:00-15:00. Będzie to forma podziękowania dla wszystkich wolontariuszy - seniorów, któremu przyświeca cel edukacyjny.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/aktualne-szkolenia/wydarzenie/84-konferencja-wolontariat-jako-forma-towarzyszenia-i-wspierania-seniorow-polaczona-z-obchodami-miedzynarodowego-dnia-wolontariusza

..........................................................................................................................................................................................

W dniach 7-8 listopada 2018 roku w Warszawie odbyła się konferencja pt „Skuteczności pieczy zastępczej – wsparcie dziecka i rodziny, zaangażowanie gmin i powiatów województwa mazowieckiego” pod patronatem marszałka Województwa Mazowieckiego. Konferencja połączona była z obchodami Dnia pracownika Socjalnego.


Podczas uroczystego otwarcia konferencji wszystkich uczestników przywitali Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz Artur Pozorek p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, mówiąc że konferencja jest odpowiedzią na wiele pytań oraz spotkaniem wielkiej rodziny pracowników socjalnych. Z okazji dnia pracownika socjalnego złożyli wszystkim zgromadzonym życzenia, aby w tej pracy, ważnej, misyjnej odnaleźli sens, aby praca znalazła uznanie wśród rządzących, samorządów jak również osób, którym pomagają, oraz podziękowali za rok pracy.


Podczas konferencji odbyły się wykłady. Jako pierwszy odbył się wykład pt. „Nowe perspektywy rozwoju pracy socjalnej i służb społecznych – centra usług społecznych”, który poprowadził dr hab. Marek Rymsza, Doradca Prezydenta RP, Koordynator Sekcji Polityka Społeczna, Rodzina w Narodowej Radzie Rozwoju. Dalej prof. Dr hab. Mirosław Grewiński, prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im Janusza Korczaka w Warszawie mówił nt. „Polityki na rzecz dzieci i młodzieży – kontekst wsparcia dziennego”. Po wykładzie Pan Profesor poprowadził wraz z przedstawicielami MCPS oraz mazowieckich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej panel dyskusyjny nt. „Jaka jest kondycja usług i służb społecznych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie na Mazowszu”.


Kolejnym punktem programu związanym z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego było wręczenie wyróżnień „Zawsze pomocni” przez p.o. dyrektora MCPS Artura Pozorka oraz z-ca dyrektora w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Janusz Sobolewski. Kapituła wyróżnień ‘’Zawsze pomocni” przyznała w sumie 22 wyróżnienia indywidualne, 4 specjalne oraz 10 instytucji. 
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

222 1111111

pełna fotorelacja na: https://www.facebook.com/mcpswarszawa/

....................................................................................................................................................................................................................................................................

W ramach wieloletniej współpracy prowadzonej z Landem Brandenburgii przedstawiciele Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Danuta Janusz, Małgorzata Wołągiewicz i Tomasz Osadnik wzięli udział w Corocznej Konferencji Rządu Federalnego Niemiec na temat profilaktyki narkotykowej - „Die Jahrestagung 2018 der Drogenbeauftragten der Bundesregierung”, która odbyła się 7 listopada 2018 r. w Berlinie.

W konferencji wzięło udział 400 uczestników ze wszystkich landów zajmujących się profilaktyką uzależnień na terenie Niemiec. W panelach dyskusyjnych głos zabrali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Stowarzyszenia związków i organizacji sportowych zajmujących się igrzyskami olimpijskimi (DOSB), Instytutu Prawa i Gospodarki Uniwersytetu w Hamburgu, służby zdrowia, mediów (Pro7Sat1Media AG), Kościoła oraz organizacji pozarządowych.

Na początku konferencji przestawiono sytuację problematyki uzależnień w Rządzie Federalnym Niemiec, scharakteryzowano samo uzależnienie, omówiono zmiany w rodzinie i społeczeństwie oraz szkody zdrowotne i ekonomiczne związane z uzależnieniami. Następnie w aktywnej dyskusji z uczestnikami konferencji zastanawiano się nad tym co mogą zrobić przedstawiciele kraju i regionów (landów) w zakresie profilaktyki uzależnień, co już jest zrobione, co przynosi zamierzone skutki, a co trzeba poprawić i kto przejmie odpowiedzialność za zdrowie każdego człowieka.

Konferencję zakończyły warsztaty podzielone na 4 grupy tematyczne pt. „praca”, „sport”, „media” oraz „gmina”.

45687347 2280626318656248 941550934016655360 o

Więcej informacji na stronie:
https://www.drogenbeauftragte.de/jahrestagung-2018.html

........................................................................................................................................................................