Informujemy, że została opublikowane Wyniki oceny formalnej dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w lata 2018 – 2020 w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób ”.

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/662-otwarty-konkurs-ofert-przeciwdzialanie-ubostwu-2

..........................................................................................................................................................................................................