Aktualności

9 października 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1583/380/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” Zadanie „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym".

W ramach konkursu złożono łącznie 3 oferty na realizację zadania publicznego. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 3 ofert. Dofinansowanie przyznano na realizację 2 zadań publicznych.

UCHWAŁA

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

....................................................................................................................................................

 

Szanowni Państwo,

 
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wspaniałe występy podczas Przeglądu Artystycznego Twórczości Osób Starszych zapewniające niezapomniane wrażenia. Występy były świadectwem profesjonalizmu, jak również ogromnej pasji i serdeczności.
 
„Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo się przestają bawić”
Mark Twain
Dyrekcja i pracownicy Wydziału ds. Polityki Senioralnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
 
przeglad2
 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

W dniach 27-28 września 2018 roku w Kleszewie k. Pułtuska odbyła się zorganizowana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej konferencja pn. „I Mazowieckie Forum Samooceny Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego”.

Konferencja była poświęcona osobom z doświadczeniem chorób psychicznych, w tym związanych z uzależnieniem, ich problemom w życiu społecznym oraz sposobom radzenia sobie z nimi. Przedstawiony został koncept samopomocowy, który zakłada, że człowieka z doświadczeniem kryzysu psychicznego najlepiej zrozumie nie psychiatra, nie psycholog, a właśnie drugi człowiek z doświadczeniem podobnego kryzysu. Grupa ludzi mająca podobne przeżycia, podobne doświadczenia może stać się sama dla siebie potężnym wsparciem, które w znacznym stopniu pomoże wyjść z kryzysu członkom tej grupy. Na konferencji omówiono formy tworzenia się grup samopomocowych zarówno w formie wykładów jak i warsztatów. W konferencji wzięło udział ponad 120 przedstawicieli pomocy społecznej z całego Mazowsza.

Konferencję uświetnił swą obecnością jak również praktyczną wiedzą i doświadczeniem Pan Krzysztof Olkowicz, Główny Koordynator ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Prelegent omówił działania Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz ochrony praw osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Konferencję poprowadzili Pani Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS, oraz dr hab. prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej Paweł Bronowski, pełniący funkcję głównego moderatora merytorycznego oraz wybitny specjalista w dziedzinie samopomocy.

Wykłady wygłosili również m.in.: dr hab. Hubert Kaszyński z Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Piotr Harhaj z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, jak również osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego będące członkami grupy samopomocowej Grupa Wsparcia Trop – Pani Agnieszka Ejsmont, Pan Krzysztof Pawłowski oraz członkowie grupy samopomocy EX – IN: eksperci przez doświadczenie – Pan Jan Sitny oraz Pani Joanna Rogalska. Opowiedzieli Oni o swoich problemach związanych z przeżyciem kryzysu psychicznego, o tym jak wzajemne wsparcie pozostałych członków grupy pomogło im przetrwać trudne chwile i „wyjść na prostą”. Wykłady te były szczególnie poruszające, gdyż przedstawiały prawdziwe ludzkie dramaty oraz pokazywały na przykładzie, że grupa samopomocowa może być skuteczniejsza w leczeniu traumy psychicznej u osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego niż jakiekolwiek inne formy wsparcia psychicznego od strony profesjonalnej.

Konferencja zakończyła się sukcesem popartym licznymi pozytywnymi opiniami uczestników wygłoszonymi w podsumowaniu. Wielu przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej itp. placówek wyraziło zadowolenie z nowo zdobytej wiedzy oraz zaproponowało zorganizowanie „II Mazowieckiego Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego”, w którym jednocześnie zadeklarowało chęć uczestnictwa. Pani Elżbieta Bogucka zadeklarowała chęć zorganizowania drugiej odsłony konferencji w przyszłym roku.

 

Konferencja I Mazowieckie Forum Samooceny Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego 

 Pani Elżbieta Bogucka zastępca dyrektora MCPS podczas otwarcia konferencji
 Konferencja I Mazowieckie Forum Samooceny Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego  Pani Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS, podczas otwarcia konferencji

.............................................................................................................................................................................................................

Powiat radomski może poszczycić się kolejną inicjatywą wzmacniającą lokalny sektor ekonomii społecznej. 8 października br. podmioty ekonomii społecznej działające na terenie miasta, w obecności przedstawicieli MCPS podpisały formalne porozumienie o współpracy w ramach Radomskiego Klastra Ekonomii Społecznej.

Powstały Klaster to otwarta platforma współpracy na rzecz wzmocnienia potencjału podmiotów ekonomii społecznej, dzięki wzajemnej kooperacji oraz współpracy z biznesem, sektorem nauki oraz administracją publiczną. Instytucjonalne ramy tej współpracy, to kolejny, wyraźny impuls akcentujący obecność ekonomii społecznej w życiu gospodarczym województwa mazowieckiego.

Sygnatariuszami porozumienia zostali: Fundacja Duchy lasu. Duchy historii, Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka” Sp. z o. o., Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, Stowarzyszenie „Forgo for social economy” oraz Stowarzyszenie „Karuzela”.

Powołanie klastra jest kolejnym krokiem w kierunku profesjonalizacji działań radomskich podmiotów ekonomii społecznej oraz podnoszenia jakości ich produktów i usług. Działalność w grupie znacząco rozszerza potencjał podmiotów reprezentujących radomski sektor ekonomii społecznej i stanowi nową wartość dla wszystkich typów przedsiębiorstw społecznych uczestniczących w tym porozumieniu. Klastry ekonomii społecznej są przejawem wdrażania przez sektor ekonomii społecznej reguł innowacyjnej przedsiębiorczości, obecnych już w innych obszarach gospodarki. Dzięki pracy w grupie podmioty ekonomii społecznej mogą także zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku świadczonych usług korzystając z różnych form kooperacji funkcjonujących w gospodarce od lat.

Resized 20181008 104619

.................................................................................................................................................................