Aktualności

Mazowiecka młodzież w niechlubnej czołówce

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej bije na alarm: badania pokazują, że gimnazjaliści i licealiści z Mazowsza częściej niż ich rówieśnicy z innych województw sięgają po narkotyki, a liczba zgonów z powodu przedawkowania narkotyków jest najwyższa w całym kraju. - Sytuacja jest tragiczna. Mazowiecka młodzież z narkotyków korzysta często i intensywnie. Dostępność substancji psychoaktywnych jest powszechna – narkotyki można kupić w barze, w dyskotece, w szkole. Dlatego ruszamy z kampanią edukacyjną. Chcemy, żeby rodzice wiedzieli o narkotykach jak najwięcej, dzięki czemu będą mogli lepiej chronić swoje dzieci przed ich zgubnym działaniem – powiedział Artur Pozorek p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Przerażające statystyki Zagrożenie jest jak najbardziej realne. Badanie ESPAD (European Survey Project on Alcohol and Drugs) z 2015 r. pokazuje, że mazowieccy gimnazjaliści przodują w rozpowszechnianiu używania niemal wszystkich substancji psychoaktywnych, a licealiści zajmują pierwsze miejsce jeśli chodzi o rozpowszechnianie używania takich substancji jak metamfetamina, LSD lub inne halucynogeny oraz kokaina. Do tego dochodzą tzw. „dopalacze”, po które młodzież na Mazowszu sięga najczęściej ze wszystkich badanych. O ile w 2013 r. średnio co 4 dni na Mazowszu ktoś umierał z powodu przedawkowania narkotyków (86 zgonów w skali roku), o tyle rok później wydarzało się to już co 3 dni (126 zgonów w skali roku). Według danych zebranych do wskaźnika TDI (Treatment Demand Indicator), w 2015 r. aż 1737 osób zgłosiło się na leczenie w związku z problemami z narkotykami – po raz kolejny Mazowsze znalazło się na czele niechlubnej statystyki.

 

MCPS plakat kampania społeczna Dorosli Dzieciom

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................

 

27 września 2018 r. odbyło się jubileuszowe spotkanie Związku Sybiraków – Oddział Warszawa, w którym wziął udział Artur Pozorek, p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Centrum, realizując zadania związane z polityką senioralną, włączyło się w pomoc przy organizacji spotkania.

Podczas uroczystości Stanisław Sikorski, prezes Związku Sybiraków - Oddział Warszawa, został uhonorowany medalem „Pro Masovia”.

Wykład okolicznościowy pt. „Sybiracy w tradycji niepodległościowej” został wygłoszony przez dr Ryszarda Miazka z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

...............................................................................................................................................................................................

 

12 września 2018 roku odbył się Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Mazowieckiego. Marszałek Adam Struzik, witając zgromadzonych gości, podkreślił, że prawie 10 proc. mieszkańców Mazowsza jest dotkniętych różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego podejmuje szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, innymi samorządami, wykorzystując środki własne i unijne.

Pani Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, podkreśliła, że zamierzeniem organizatorów Sejmiku była wymiana doświadczeń i poglądów przez osoby reprezentujące zarówno instytucje, jak i organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami w celu szukania lepszych rozwiązań poprawy jakości ich życia.

Podczas Sejmiku odbyło się wiele ciekawych prezentacji. Pan Artur Pozorek, p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przedstawił zadania MCPS na rzecz osób niepełnosprawnych.

Pan Michał Bury, pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych, zaprezentował kierunki i przyszłość działań na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim.

Pan Janusz Sobolewski, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, opowiedział o działaniach w zakresie zdrowia, które podejmowane są przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Pani Emilia Jędrej, wicedyrektor ds. funduszy europejskich Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przedstawiła uczestnikom działania WUP w Warszawie na rzecz osób z niepełnosprawnością przewidziane w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Pan Jacek Zalewski, przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, mówił o sytuacji i trudnościach rodziców i osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

Wśród zaproszonych gości była również Pani Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, która przedstawiła działania podejmowane i planowane przez MJWPU na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Pan Mirosław Krusiewicz, dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, zaprezentował działania podejmowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego mające na celu wspieranie aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych.

Pani Anna Olszewska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, omówiła systemowe rozwiązania wspierające osoby niepełnosprawne.

Pani Anna Wandzel, dyrektor Oddziału Mazowieckiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przedstawiła zadania i programy realizowane przez PFRON.

Pod koniec obrad Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Mazowieckiego przedstawiciele ww. instytucji odpowiadali w ramach panelu dyskusyjnego na zgłoszone przez Powiatowe Społeczne Rady ds. Osób Niepełnosprawnych problemy i interesujące je zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.

.....................................................................................................................................................................................................

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY : http://seniorzy.mcps.com.pl/artyku%C5%82/przegl%C4%85d-artystyczny-tw%C3%B3rczo%C5%9Bci-os%C3%B3b-starszych

Plakat Przegląd Artystyczny

....................................................................................................................................................................................................................

12 września 2018 r. Pan Artur Pozorek, p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, rozpoczął cykl 6 szkoleń nt. praktycznych elementów pracy zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa mazowieckiego. Szkolenia będą się odbywać w siedzibie MCPS w Warszawie w okresie od połowy września do połowy listopada.

Zwracając się do Uczestników Pan Artur Pozorek zwrócił szczególną uwagę na trud i problemy z jakimi w codziennej pracy spotykają się Członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych.

Podczas szkolenia omawiane będą m.in.: procedura Niebieskiej Karty (najnowsze zmiany), różnice w pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, sytuacje niestandardowe w procedurze Niebieskiej Karty, procedura odebrania dziecka z rodziny w związku z przemocą w rodzinie (przebieg procedury zgodnie z literą prawa, odpowiedź na powstałe wątpliwości), a także aspekty dotyczące ochrony danych osobowych w procedurze Niebieskiej Karty.

Szkolenie jest finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przeznaczonych na realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020.

IMG 8009

Pan Artur Pozorek, p.o. dyrektora MCPS, podczas otwarcia pierwszego z cyklu szkoleń na temat praktycznych elementów pracy zespołów interdysycyplinarnych.

.....................................................................................................................................................................................................................................