Aktualności

Szanowni Państwo,
w imieniu
Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego,
oraz
Pana Jacka Zalewskiego, Przewodniczącego Wojewódzkiej Społecznej
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
zapraszamy do udziału w konferencji
pn. „Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Mazowieckiego”

Konferencja skierowana jest do: organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych, jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu województwa mazowieckiego.

Celem konferencji jest zintegrowanie środowisk działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przedstawienie działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w województwie mazowieckim.

Konferencja odbędzie się w dniu 12 września 2018 roku w Warszawie w godz. 10.00 - 14.30, w Kinie Praha przy ul. Jagiellońskiej 26.

PROGRAM KONFERENCJI

LISTA UCZESTNIKÓW

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu wymaga rejestracji. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie do dnia 10 września 2018 r. skanem
na adres: arkadiusz.tyrkin@mcps.com.pl lub pocztą na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul.Nowogrodzka 62 a, 02-002 Warszawa

Lista uczestników zostanie umieszczona na stronie www.mcps.com.pl w zakładce: „Szkolenia i Konferencje”

Serdecznie zapraszamy!

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

....................................................................................................................................................................................................

Informujemy, że tygodnik Newsweek Polska organizuje dziesiątą, jubileuszową edycję konkursu o tytuł „Społecznika Roku”. Konkurs jest organizowany z myślą o osobach, które bezinteresownie działają na rzecz innych, aktywnie organizują pomoc sąsiedzką, udzielają się społecznie, wspierają społeczności lokalne seniorów, dzieci lub walczą o ochronę środowiska.

Termin składania wniosków upływa 1 października 2018 r. Swoich kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji). Kapituła wybierze dwóch laureatów – jednego w kategorii ogólnopolskiej i jednego w kategorii lokalnej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 2019 roku.

Wnioski z nominacjami można przesyłać do 1.10.2018 r. (włącznie) na adres e-mail: spolecznikroku@filantropia.org.pl.

Zachęcamy do odwiedzenia strony konkursu: www.spolecznikroku.newsweek.pl oraz profilu https://www.facebook.com/spolecznikroku/

Partnerem Głównym Konkursu o tytuł „Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Partnerem Merytorycznym jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIOWA

.................................................................................................................................................................................................

6 września 2018 r. odbyło się VIII posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Wśród poruszanych tematów znalazły się:

  • Przedstawienie stanu ekonomii społecznej na Mazowszu, czyli cykliczne analizy statystyczne.
  • Omówienie dotychczasowych działań Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, miedzy innymi IV Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną.
  • Omówienie zadań realizowanych do końca 2018 roku na rzecz mazowieckiej ekonomii społecznej.
  • Przybliżenie założeń zawartych w aktualizacji „Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej”.
  • Omówienie stany prac nad aktualizacją „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020”.

Członkowie komitetu dyskutowali także na temat różnić i zależności kryjących się za „chłodnymi” statystykami ekonomii społecznej, możliwości ubiegania się o realizację zamówień publicznych przez podmioty ekonomii społecznej oraz o zmianach prawnych dotyczących ekonomii społecznej – aktualizacja KPRES, projekt ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej oraz projekt ustawy o centrach usług społecznych.

PLAN SPOTKANIA

PREZENTACJA

.....................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo,
w imieniu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej serdecznie zapraszamy do udziału w Wojewódzkiej Konferencji nt. Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień.

Konferencja odbędzie się 20 i 21 września 2018 r. w Hotelu Warsaw Plaza, ul. Łączyny 5 w Warszawie, zaś adresatami konferencji są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i pracowników oświaty z województwa mazowieckiego.

Podczas spotkania chcemy skoncentrować się przede wszystkim na wymianie doświadczeń w zakresie przeciwdziałania narkomanii, skutecznym planowaniu i budowaniu strategii przeciwdziałania narkomanii w regionie oraz możliwościach usprawnienia systemu współpracy między adresatami konferencji.

Konferencja współfinansowana jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020.

Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do rozwoju programów profilaktycznych, edukacyjnych, programów redukcji szkód i systemu oceny zjawiska narkomanii oraz zacieśnienia współpracy w tym zakresie pomiędzy uczestnikami konferencji. W konferencji przewidujemy udział ekspertów zagranicznych, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami.

Z poważaniem,

Artur Pozorek

p.o. dyrektora MCPS

ZAPROSZENIE

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/aktualne-szkolenia/wydarzenie/77-warszawa-wojewodzka-konferencja-nt-strategii-rozwiazywania-problemu-uzaleznien

.........................................................................................................................................................................................................................

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowej konferencji pn. „I Mazowieckie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego” poświęconej roli pomocy społecznej we wspieraniu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego w tym związanego z uzależnieniami.

Celem konferencji jest przedstawienie założeń funkcjonowania grup samopomocowych, ich wpływ na funkcjonowanie osób z chorobą psychiczną. Wskazanie potencjalnych korzyści i możliwości, jakie przynosi tworzenie się grup samopomocowych oraz uzmysłowienie jaką rolę one pełnią w powrocie do społeczeństwa osobom z doświadczeniem kryzysu psychicznego, również związanego z uzależnieniem.

Odbiorcami konferencji są osoby zatrudnione min. w instytucjach pomocy i integracji społecznej (OPS, ŚDS, PCPR, WTZ), służby zdrowia, przedstawiciele organizacji pozarządowych itp.

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/aktualne-szkolenia/wydarzenie/76-pultusk-i-mazowieckie-forum-samopomocy-osob-z-doswiadczeniem-kryzysu-psychicznego

.............................................................................................................................................................................