Aktualności

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 128 000,00 zł na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”.

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/696-zarzad-wojewodztwa-mazowieckiego-przeznaczyl-srodki-finansowe-na-male-dotacje-w-ramach-obszaru-wspieranie-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej

..............................................................................................................................................................................................................

3 sierpnia 2018 r. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej odbyło się seminarium nt.: „Przemoc wobec osób starszych”. Było to kolejne seminarium prowadzone w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP). Wzięło w nim udział 30 osób z terenu województwa mazowieckiego (pracownicy pomocy i integracji społecznej). Spotkanie rozpoczęła Pani Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS.

Seminarium poprowadziła Pani Agnieszka Olszewska – prawnik, prawnik kanonista, mediator rodzinny, trener szkoleniowy, aktualnie pracownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz „Fundacji Projekt Starsi”, wieloletni współpracownik Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i Fundacji Aktywizacja, autorka wielu artykułów i publikacji.

Szerokie spektrum wiedzy i doświadczenie trenera-wykładowcy pozwoliło uzyskać wyczerpujące wiadomości z omawianego zakresu. Uczestnicy brali czynny udział w seminarium, zadawali pytania, podawali przykłady, rozpatrywali sytuacje ze swoich miejsc pracy, doradzali sobie nawzajem, czerpali z fachowej wiedzy prowadzącej.

Serdecznie dziękujemy za udział w tym seminarium.

W najbliższym czasie odbędzie się szkolenie nt.:”Udzielanie pierwszej pomocy oraz zapobieganie i rozpoznawanie zachowań problemowych u dzieci i młodzieży” – 28, 29 i 30 sierpnia br., na które serdecznie zapraszamy.

Pani Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS, podczas otwarcia seminarium

Pani Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS, podczas otwarcia seminarium

Seminarium "Przemoc wobec osób starszych"

Seminarium "Przemoc wobec osób starszych"

.......................................................................................................................................................................................................................

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie pn. „Udzielanie pierwszej pomocy oraz zapobieganie i rozpoznawanie zachowań problemowych u dzieci i młodzieży”.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w ramach dwuletniej Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP) organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS).

Osobami prowadzącymi szkolenie będą Pani Monika Walentowicz – mgr pielęgniarstwa, Pani Natalia Salik-Zielińska – mgr psychologii, specjalizacja kliniczna, oraz Pani Halina Salik - mgr pielęgniarstwa.

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/aktualne-szkolenia/wydarzenie/68-szkolenie-udzielanie-pierwszej-pomocy-oraz-zapobieganie-i-rozpoznawanie-zachowan-problemowych-u-dzieci-i-mlodziezy

..........................................................................................................................................................................................................................................

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1264/359/18 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2018 roku zadań publicznych w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych".

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/689-dzialalnosc-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych

..........................................................................................................................................................................................................................

Serdecznie zapraszamy członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z terenu województwa mazowieckiego do udziału w szkoleniu „Praktyczne elementy działania zespołów interdyscyplinarnych”, podczas którego zostaną omówione m.in. procedura Niebieskiej Karty, różnice w pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, sytuacje niestandardowe w procedurze Niebieskiej Karty, procedura odebrania dziecka z rodziny w związku z przemocą w rodzinie, a także aspekty dotyczące ochrony danych osobowych w procedurze Niebieskiej Karty.

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/aktualne-szkolenia/wydarzenie/67-szkolenia-praktyczne-elementy-dzialania-zespolow-interdyscyplinarnych

................................................................................................................................................................................................................................................