Aktualności

19-20 czerwca 2018 r. odbyło się kolejne szkolenie w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP). Tematem szkolenia był trening motywacyjny i profilaktyka wypalenia zawodowego. W szkoleniu udział wzięło 50 osób z terenu województwa mazowieckiego (pracownicy pomocy i integracji społecznej).


Szkolenie poprowadziła pani Maria Andrychiewicz – specjalistka ds. rozwoju osobistego, profilaktyki wypalenia zawodowego oraz komunikacji. Prowadząca, korzystając ze swojego szerokiego doświadczenia, dzieliła się ze szkolonymi osobami ciekawymi przykładami i przedstawiała poglądy zarówno z punktu widzenia teoretycznego jak i praktycznego. Wielość przykładów pozwoliła na ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy. Uczestnicy szkolenia brali czynny udział w proponowanych ćwiczeniach warsztatowych, w tym oddechowych, bioenergetycznych, treningu relaksacyjnym Schultza.


Serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniu. Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych szkoleniach i seminariach w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP).

W najbliższym czasie odbędą się seminaria na następujące tematy:
1. Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej - 11.07.2018 r. (w trakcie rekrutacji);
2. Współpraca pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - 12.07.2018 r. (w trakcie rekrutacji); oraz
3. Przemoc wobec osób starszych - 03.08.2018 r. (rekrutacja wkrótce).

1  2 3

....................................................................................................................................................................................

19 czerwca 2018 r. w Centrum EXPO XXI w Warszawie odbyła się konferencja "BEZPIECZNA RODZINA W DRODZE". Głównym celem programu jest prowadzenie działań profilaktycznych, które wzmacniają rodzinę oraz zapobieganie powstaniu dysfunkcji w rodzinie związanych z ewentualnym uczestnictwem w wypadku drogowym. Adresatami projektu będą uczestnicy ruchu drogowego w każdym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów oraz osób dorosłych.

Gości konferencji powitał Artur Pozorek, p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, zwracając uwagę na znaczenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na drogach. Mł. insp. Jacek Mnich, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, przedstawił prezentację "Chroń życie na mazowieckich drogach". Projekt współorganizowany jest z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, realizowany w ramach programu "B&N, czyli B – jak bezpieczny i N – ja niechroniony". Pan Naczelnik prezentując diagnozę stanu BRD - Bezpieczna Rodzina Na Drodze na Mazowszu, zwrócił uwagę, że ryzyko utraty życia lub zdrowia jest jednym z najwyższych w Polsce.

Głównymi partnerami programu będą Ochotnicze Straże Pożarne oraz Środowiska Aktywności Senioralnej.

W dalszej części konferencji prof. dr. hab. Mariusz Jędrzejko i Agnieszka Taper z Centrum Profilaktyki Społecznej przeprowadzili wykład nt. "Narkotyki i dopalacze – mechanizmy zaburzeń zachowań, zagrożenie dla bezpieczeństwa osobistego i ruchu drogowego" oraz "Rozpoznawanie zachowań narkotykowo-dopalaczowych. Zasady bezpieczeństwa, postępowania i podstawowej pomocy przedmedycznej".

2 konferencja2 konferencja3
Artur Pozorek, p.o. dyrektora MCPS oraz mł. insp. Jacek Mnich, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej Agnieszka Taper, Centrum Profilaktyki Społecznej

.......................................................................................................................................................................................................................................

W dniu 12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 942/347/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

 

http://www.mcps.com.pl/konkursy-ofert/651-rozstrzygniecie-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2018-r-niektorych-zadan-publicznych-dzialania-na-rzecz-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych

W dniu 12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 944/347/18 w sprawie zmiany uchwały nr 741/340/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/485-otwarty-konkurs-ofert-przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

...................................................................................................................................................................................................................................

W dniu 12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 943/347/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”

 

http://www.mcps.com.pl/konkursy-ofert/649-rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2018-roku-zadan-publicznych-w-podobszarze-dzialania-z-zakresu-przeciwdzialania-narkomanii

 

..................................................................................................................................................................................................................................