Aktualności

W dniu 12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 941/347/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem” 

http://www.mcps.com.pl/konkursy-ofert/647-rozstrzygniecie-konkursu-ofert-na-realizacje-w-2018-r-zadan-publicznych-dzialania-na-rzecz-przeciwdzialania-zaburzeniom-zycia-rodzinnego-w-zwiazku-z-alkoholem

 

.........................................................................................................................................................................................................................................

11 czerwca 2018 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się Gala Profilaktyczna „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!”. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty przy wsparciu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Podczas uroczystości Artur Pozorek, p.o. dyrektora MCPS, podkreślił, że Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, jako regionalny ośrodek polityki społecznej, realizuje na terenie województwa mazowieckiego zadania związane z profilaktyką uzależnień. Mazowieckie Centrum wdrażając Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje każdego roku kilkadziesiąt specjalistycznych, interdyscyplinarnych szkoleń dla różnych grup zawodowych. Ponadto MCPS współpracuje i wspiera organizacje pozarządowe podejmujące działania w zakresie profilaktyki uzależnień.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej kreuje także politykę profilaktyki uzależnień na szczeblu wojewódzkim. Dyrektor MCPS podkreślił, ze szczególną uwagę przywiązuje do poprawy jakości realizowanych projektów i przedsięwzięć w tym obszarze. Duży nacisk jest kładziony na profesjonalizację kadr pomocowych. 

Ponadto MCPS współpracuje i wspiera organizacje pozarządowe podejmujące działania w zakresie profilaktyki uzależnień, aby realizowały programy oparte na dowodach naukowych, a ich oferta jak najbardziej odpowiadała potrzebom lokalnych społeczności.

Dyrektor MCPS poinformował również o przygotowywanej przez MCPS edukacyjno – informacyjnej kampanii społecznej dotyczącej profilaktyki uzależnień w zakresie przeciwdziałania narkomanii pod roboczym tytułem: „Dorośli dzieciom – Mazowsze na rzecz przeciwdziałania narkomanii”. Celem kampanii będzie przede wszystkim podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Mazowsza na temat szkodliwości zażywania nielegalnych substancji psychoaktywnych, w tym ogólna informacja dotycząca narkotyków i narkomanii.

Artur Pozorek  Gala Profialtyki 
 Artur Pozorek, p.o. dyrektora MCPS

Gala profilaktyczna "Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga!"
- 11 czerwca 2018 r.

 .............................................................................................................................................................................................................................................................

 

4 czerwca 2018 roku w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wydział ds. wdrażania programów społecznych, podczas którego zostały przedstawione działania Samorządu Województwa Mazowieckiego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez MCPS.

Zgromadzonych gości przywitała Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, oraz Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS.

Podczas spotkania zostały przedstawione prezentacje zaproszonych gości. Ewa Jaworska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, która zaprezentowała realizację procedury "Niebieskiej Karty" na terenie mazowieckiego garnizonu Policji w 2017 roku, zaś Monika Sajkowska z Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przedstawiła raport "Dzieci się liczą 2017", który dotyczy zagrożenia bezpieczeństwa i przemocy wobec dzieci.

Spotkanie podsumowała Dorota Stalińska, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przedstawiając najważniejsze punkty do dalszej dyskusji.

Elżbieta Lanc Dorota Stalińska Elżbieta Bogucka
Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Dorota Stalińska, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS

...................................................................................................................................................................................................................

W maju i czerwcu br. w subregionach Mazowsza odbywają się spotkania konsultacyjno-informacyjne organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie dotyczące obszaru wspierania rodziny.

W dniu 6 czerwca 2018 r. w Płocku w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku, a także Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Oddziału Zamiejscowego w Płocku odbyło się kolejne z planowanych w każdym subregionie Mazowsza spotkań konsultacyjno-informacyjnych.
Takie spotkania odbyły się już w Siedlcach (9 maja), Radomiu (15 maja), Ostrołęce (24 maja), a kolejne odbędzie się w Ciechanowie (15 czerwca).
W spotkaniu w Płocku wzięło udział blisko 60 osób - przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się obszarem wspierania rodziny - głównie pracownicy jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjnych, organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem rodzin.
Celem spotkania jest przedstawienie i omówienie zadań realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego w zakresie adopcji i preadopcji oraz przedstawiony zostaje szeroki zakres współpracy gmin, powiatów i innych podmiotów zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wsparcia dziecka i rodziny, z uwzględnieniem specyfiki każdego z subregionów.
Na spotkaniu omawiana została piecza zastępcza z uwzględnieniem specyfiki subregionu płockiego (zasoby gmin i powiatów, tendencje, rekomendacje do tworzenia zasobów, rozwijania nowych usług na rzecz rodzin). Wskazać należy chociażby na fakt ze miasto Płock jest liderem a Mazowszu w kwestii zorganizowania blisko 30 mieszkań chronionych.
Omówiona została szeroko tematyka adopcji w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną, obszary współpracy ośrodka adopcyjnego z podmiotami działającymi w obrębie dziecka i rodziny (sądów, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych), a także wypracowany przez ośrodek system wspierania kobiet w ciąży, rozważających powierzenie dziecka do adopcji.
Następnie zaprezentowana została działalność interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego w Otwocku, przeznaczonego dla dzieci i niemowląt do 1 r. ż., dysponującego 20 miejscami. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w porozumieniu z powiatami kieruje tam noworodki i niemowlęta w nagłych sytuacjach kryzysowych, pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodzicielskiej. Działalność ośrodka służy ochronie dzieci przed skutkami sieroctwa, zaniedbań i zagrożeń życia. Nadrzędnym celem placówki jest jak najszybsze przywrócenie dzieciom rodziny poprzez umożliwienie powrotu do rodziców biologicznych lub powierzenie rodzinie adopcyjnej lub zastępczej. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę, diagnostykę medyczną i pracę socjalną z rodziną dziecka.

Dyskusja, wymiana doświadczeń z różnych poziomów działania instytucji i organizacji, obserwacja nowych tendencji jest bardzo cenna, tak by system wspierania rodzin wpisany w nowelizowaną obecnie ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej, mógł być dostosowany i realizowany z jak najlepszym wykorzystaniem potencjału lokalnych zasobów, implementacji dobrych praktyk i współpracy wszystkich partnerów działających w tym obszarze.

 

34838280 2019586631448414 6059822778729627648 n1

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą szkoleniową MCPS z zakresu profilaktyki uzależnień (http://mcps.com.pl/aktualne-szkolenia):

- „WYKORZYSTANIE DIALOGU MOTYWUJĄCEGO W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ”

- „PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ PRZEMOCOWYCH”

...............................................................................................................................................................................................................................