Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej realizuje zadania publiczne Województwa Mazowieckiego poprzez prowadzenie otwartych konkursów ofert
W roku 2017 organizacjom pozarządowym zlecane będą do realizacji priorytetowe zadania publiczne realizowane w obszarach współpracy:
1) „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”;
2) „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”;
3) „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”;
4) „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”;
5) „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”.


Obszar współpracy „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” podzielono na następujące podobszary:
1) „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”;
2) „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku
z alkoholem”;
3) „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”;
4) „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, oferty należy składać na nowym wzorze formularza.