Zobacz program

.........................................................................................................................................................................................................................................

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 848/344/18 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu – załącznik do uchwały - Zad. 3

.........................................................................................................................................................................................................................................

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 847/344/18 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięciaotwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usługspecjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi”.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu – załącznik do uchwały - Zad.2

.........................................................................................................................................................................................................................................

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 846/344/18 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze
„Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji
rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych  do rodzin zastępczych”.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu – załącznik do uchwały - Zad. 1

.........................................................................................................................................................................................................................................

 

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

Zadanie: „Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi”

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” - zadanie: „Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi”

Wyniki oceny formalnej

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, tj. od dnia 7 kwietnia 2018 r. do dnia 13 kwietnia 2018 r.(decyduje data wpływu do Sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie):

1) złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;

2) poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników – w przypadkach, kiedy::

a) oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione,

b) do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników,

c) oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru),

d) informacje podane w ofercie są niespójne z zawartymi w KRS lub innym właściwym rejestrem,

e) oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego,

f) kopie złożonych dokumentów nie są poświadczone za zgodność z oryginałem, zgodnie z wymogami.

Uzupełnień lub poprawek należy dokonywać na formularzu oferty złożonej w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie pod adresem: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa (IV piętro, pokój 419).

W przypadku uchybień formalnych dotyczących załączników dopuszcza się możliwość uzupełnienia za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej (nie liczy się data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki tylko, o prawidłowości zachowania terminu uzupełnienia oferty, decyduje data wpływu do Sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 62a, tj. do dnia 13 kwietnia 2018 r.).

Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

 

.........................................................................................................................................................................................................................................

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

Zadanie: „Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi”

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” - zadanie: „Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi”

Wyniki oceny formalnej

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, tj. od dnia 7 kwietnia 2018 r. do dnia 13 kwietnia 2018 r.(decyduje data wpływu do Sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie):

1) złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;

2) poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników – w przypadkach, kiedy::

a) oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione,

b) do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników,

c) oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru),

d) informacje podane w ofercie są niespójne z zawartymi w KRS lub innym właściwym rejestrem,

e) oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego,

f) kopie złożonych dokumentów nie są poświadczone za zgodność z oryginałem, zgodnie z wymogami.

Uzupełnień lub poprawek należy dokonywać na formularzu oferty złożonej w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie pod adresem: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa (IV piętro, pokój 419).

W przypadku uchybień formalnych dotyczących załączników dopuszcza się możliwość uzupełnienia za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej (nie liczy się data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki tylko, o prawidłowości zachowania terminu uzupełnienia oferty, decyduje data wpływu do Sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 62a, tj. do dnia 13 kwietnia 2018 r.).

Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

 

.........................................................................................................................................................................................................................................

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

Zadanie: „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych”

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” - zadanie: „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych”

Wyniki oceny formalnej

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, tj. od dnia 7 kwietnia 2018 r. do dnia 13 kwietnia 2018 r.(decyduje data wpływu do Sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie):

1) złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;

2) poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników – w przypadkach, kiedy::

a) oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione,

b) do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników,

c) oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru),

d) informacje podane w ofercie są niespójne z zawartymi w KRS lub innym właściwym rejestrem,

e) oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego,

f) kopie złożonych dokumentów nie są poświadczone za zgodność z oryginałem, zgodnie z wymogami.

Uzupełnień lub poprawek należy dokonywać na formularzu oferty złożonej w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie pod adresem: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa (IV piętro, pokój 419).

W przypadku uchybień formalnych dotyczących załączników dopuszcza się możliwość uzupełnienia za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej (nie liczy się data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki tylko, o prawidłowości zachowania terminu uzupełnienia oferty, decyduje data wpływu do Sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 62a, tj. do dnia 13 kwietnia 2018 r.).

Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

 

.........................................................................................................................................................................................................................................

 

OTWARTY KONKURS OFERT - w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: „Wspieranie realizacji programów  podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 299/318/18 z dnia 20 lutego 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2018 r. w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", zadanie: "Wspieranie realizacji programów  podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”, w formie wsparcia realizacji zadań.

Termin składania ofert od dnia 23 lutego 2018 r. do dnia  15 marca 2018 r.

SZCZEGÓŁY KONKURSU W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM

UCHWAŁA
OGŁOSZENIE KONKURSOWE


Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 299/318/18 z dnia 20 lutego 2018 r. ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: „Wspieranie realizacji programów  podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od dnia 23 lutego 2018 r. do dnia 15 marca 2018 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU O NABORZE

UCHWAŁA
OGŁOSZENIE O NABORZE
ZGŁOSZENIE DO PRAC KOMISJI

 

.....................................................................................................................................................................................................................................

 

OTWARTY KONKURS OFERT - w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: „Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 300/318/18 z dnia 20 lutego 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2018 r. w obszarze "Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi”, w formie wsparcia realizacji zadań.

Termin składania ofert od dnia 23 lutego 2018 r. do dnia  15 marca 2018 r.

SZCZEGÓŁY KONKURSU W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM

UCHWAŁA
OGŁOSZENIE KONKURSOWE


Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 300/318/18 z dnia 20 lutego 2018 r.ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: „Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi”.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od dnia 23 lutego 2018 r. do dnia 15 marca 2018 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU O NABORZE

UCHWAŁA
OGŁOSZENIE O NABORZE
ZGŁOSZENIE DO PRAC KOMISJI

 

.........................................................................................................................................................................................................................................

 

OTWARTY KONKURS OFERT - w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 301/318/18 z dnia 20 lutego 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2018 r. w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych”, w formie wsparcia realizacji zadań.

Termin składania ofert od dnia 23 lutego 2018 r. do dnia  15 marca 2018 r.

SZCZEGÓŁY KONKURSU W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM

UCHWAŁA
OGŁOSZENIE KONKURSOWE


Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 301/318/18 z dnia 20 lutego 2018 r. ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych”.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od dnia 23 lutego 2018 r. do dnia 15 marca
2018 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU O NABORZE

UCHWAŁA
OGŁOSZENIE O NABORZE
ZGŁOSZENIE DO PRAC KOMISJI

 

.........................................................................................................................................................................................................................................

 

Zarządzenie nr 343/17 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w roku 2017

 

.........................................................................................................................................................................................................................................

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 roku zadania publicznego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", zadanie: ,,Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanym do rodzin zastępczych".

Uchwała

Załącznik 1

Oferty odrzucone

 

.........................................................................................................................................................................................................................................

 

Konkurs "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"

Otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 roku zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin
zastępczych”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 404/228/17 z dnia 21 marca 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 roku zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych”.

Termin składania ofert: od dnia 24 marca 2017 r. do dnia 18 kwietnia 2017 r.

Realizacja zadania publicznego zlecana będzie, w formie wsparcia, ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dostępnymi na stronie internetowej: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Prawo i dokumenty”.

Uchwała

Ogłoszenie konkursowe

Wzór oferty

 

.........................................................................................................................................................................................................................................

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 roku zadania publicznego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", zadanie: ,,Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanym do rodzin zastępczych".

Uchwała

Załącznik 1

Oferty odrzucone

 

.........................................................................................................................................................................................................................................

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim w 2016 roku w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej"

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 484/139/16 z dnia 5 kwietnia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim w 2016 roku w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin.

Termin składania ofert: od dnia 11 kwietnia 2016 r. do dnia 9 maja 2016 r.

Realizacja zadań publicznych zlecana będzie, w formie wsparcia, ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dostępnymi na stronie internetowej: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Prawo i dokumenty”.

 

Do pobrania:

Uchwała Zarządu

Ogłoszenie konkursowe

Wzór oferty

UWAGA: w rozporządzeniu jest błędny przypis, zamiast „11” powinno być „17” (Proszę czytać "Wskazówki dotyczące wypełniania oferty" w sekcji poniżej).

Wskazówki dotyczące wypełniania oferty

 

.........................................................................................................................................................................................................................................

 

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim w 2016 roku w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”.

Uzupełnień lub poprawek należy dokonywać na formularzu oferty złożonej w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w terminie: od dnia 24 maja 2016 r. do dnia 31 maja 2016 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu MCPS, tj. do dnia 31 maja 2016 r.).

Tabela; pkt I

Tabela; pkt II

Tabela; pkt III

Tabela; tabela IV

 

.........................................................................................................................................................................................................................................

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim w 2016 roku w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", zadanie: Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin.

Uchwała

Załącznik do Uchwały

Wykaz ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej - Pkt. I

Wykaz ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej - Pkt. II

Wykaz ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej - Pkt. III

Wykaz ofert ocenianych merytorycznie