Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację dwóch jednodniowych seminariów szkoleniowych pt. „Małe dziecko w interwencji”.

Przedstawienie i omówienie zasad współpracy instytucji pomocy społecznej z innymi podmiotami w zakresie zapewnienia opieki nad małym dzieckiem wymagającym podjęcia interwencji przez służby socjalne i służby sądowo-kuratorskie na przykładzie działania Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku – skierowanych do przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, sądów rodzinnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, organizacji pozarządowych.

IWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

...............................................................................................................................................................................................................................