Aktualne przetargi

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia usługi zapisania i dostarczenia płyt DVD z filmem promującym ekonomię społeczną na Mazowszu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Uwaga! Informacja uzupełniająca:
W związku z pytaniami mailowymi dot. pkt 11 zapytania ofertowego określającego wymóg przedstawienia wizualizacji egzemplarza płyty DVD do ostatecznej akceptacji Zamawiającego uzupełniamy tę informację o dopuszczenie możliwości przedstawienia kilku projektów do wyboru przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

........................................................................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

 

............................................................................................................................................................................................

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację dwóch jednodniowych seminariów szkoleniowych pt. „Małe dziecko w interwencji”.

Przedstawienie i omówienie zasad współpracy instytucji pomocy społecznej z innymi podmiotami w zakresie zapewnienia opieki nad małym dzieckiem wymagającym podjęcia interwencji przez służby socjalne i służby sądowo-kuratorskie na przykładzie działania Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku – skierowanych do przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, sądów rodzinnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, organizacji pozarządowych.

IWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

...............................................................................................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

...........................................................................................................................................................................................................................................