Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 jest ważnym elementem "Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 - Innowacyjne Mazowsze" w zakresie realizacji polityki społecznej na Mazowszu. Misją Samorządu Województwa Mazowieckiego wyrażoną w Strategii jest : "włączenie społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu dla poprawy jakości życia mieszkańców Mazowsza", zaś cel strategiczny to: "wzmocnienie kapitału ludzkiego do aktywności, samodzielności i integracji społecznej". Głównym założeniem Strategii jest przechodzenie z działań o charakterze interwencyjnym na rzecz działań profilaktycznych i aktywizujących w celu zapewnienia inkluzji społecznej i wzmacniania samodzielności osób i rodzin.

Strategia wyznacza najważniejsze kierunki dla realizacji programów społecznych i nowych polityk publicznych na Mazowszu

Dokumenty do pobrania:

Wojewódzkie programy w zakresie polityki społecznej

Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020